Regulamin

REGULAMIN

 

Sklep internetowy o adresie bieliznadlaciebie-sklep.pl prowadzony jest przez Izabelę Zasłonka-Żarczyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Bielizna dla Ciebie Zasłonka-Żarczyńska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Plac Wolności 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7491002376, adres poczty elektronicznej [email protected]

 

 

Definicje

 

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KLIENT –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: bieliznadlaciebie-sklep.pl
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 ADMINISTRATOR - Izabela Zasłonka-Żarczyńska, Bielizna dla Ciebie, Pl. Wolności 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP:7491002376

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego bieliznadlaciebie-sklep.pl

2. Klient musi zapoznać się i zaakceptować postanowienia regulaminu
3. Do korzystania ze Sklepu internetowego bieliznadlaciebie.sklepy.pl niezbędne jest urządzenie (komputer, telefon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci Internet.
Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze, przelewem na konto Sklepu internetowego lub za pośrednictwem płatności Shoper

Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


6. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep internetowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
7. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT).
8. Sklep internetowy bieliznadlaciebie.sklepy.pl wykorzystuje pliki cookies. Klient może wyłączyć obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

 

§ 2. Proces składania zamówień i warunki ich realizacji


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep internetowy dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających go z przyjmowania i realizacji zamówień). Termin wysyłki zamówienia uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu zapłaty i jego akceptacji przez Sklep internetowy.
2. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą telefoniczną lub mailową
3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta
4. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
6. Do czasu przekazania zamówienia do wysyłki Klient może anulować zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem: [email protected]
7. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres dostawy poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika)
8. W przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówione towary a Sklep internetowy nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, Sklep internetowy informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep internetowy zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

 

§ 3. Czas realizacji zamówień

1. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Klienta składa się czas sprowadzenia towaru  oraz czas, jaki jest potrzebny przewoźnikowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
2. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep internetowy ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep internetowy i Klient postanowią inaczej.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
a) W przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku Sklepu internetowego.
b) W przypadku płatności przez operatora płatności internetowych – po zatwierdzeniu płatności przez operatora.
c) W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia

d)W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak dostawy spowodowany podaniem przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu dostawy.

6. Termin płatności: w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

§ 4. Koszty i sposoby dostawy

1. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od sposobu dostarczenia towaru

2. Koszt dostawy towaru jest wyświetlany podczas składania i zatwierdzania zamówienia. Zatwierdzenie zamówienia wymaga każdorazowo od Klienta wyboru i potwierdzenia formy transportu oraz kosztów dostawy

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Paczkomaty InPost

b) Kurier 48 Pocztex

c) Kurier DPD

d) Przesyłka pocztowa.

e) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Plac Wolności 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle w godzinach od 10:00 do 17:00

4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 

§ 5. Warunki odstąpienia od umowy


1. Klient, który zawarł umowę kupna-sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
4. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu który stanowi załącznik do Regulaminu: Formularz odstąpienia od umowy/wymiany
5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
6. Oświadczenie wysłać należy na adres E-mail: [email protected] lub pocztą pod adres:

Sklep Bielizna dla Ciebie

Plac Wolności 3

47-220 Kędzierzyn-Koźle

7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
8. Sklep internetowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

§ 6. Warunki reklamacji


1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, będącego konsumentem, gwarantowanych przez przepisy prawa, należy kierować na adres:

Sklep Bielizna dla Ciebie

Plac Wolności 3

47-220 Kędzierzyn-Koźle

2. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni
3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. 

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

 

§ 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email [email protected] oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
2. Administratorem danych jest: Izabela Zasłonka-Żarczyńska, Bielizna dla Ciebie, Pl. Wolności 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP:7491002376

3. Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną a jeżeli klient wyrazi na to zgodę także w celu otrzymywania informacji handlowej.
4. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia – w tym celu prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]
5. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Dane jakie gromadzimy to: adres emaill, imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu.

7. W razie kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

8. Dane są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

9. Administrator przetwarza Dane zgodnie z Polityką Prywatności.

 

§ 9. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014 poz. 827 )
2. Informacje zawarte na stronie internetowej www.bieliznadlaciebie-sklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)
3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty pojawienia się zmian na stronie wwwbieliznadlacibie.sklepy.pl

Zamówienia klientów, przed zmianą Regulaminu realizowane są według Regulaminu z dnia składania zamówienia.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018

 

 Nie wyrażamy zgody na kopiowanie zdjęć znajdujących się na stronie internetowej www.bieliznadlaciebie-sklep.pl !

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl